Πληκτρολόγιο και ποντίκι στο Slackware

Για υποστήριξη Ελληνικών στο Slackware χρειάζεται η παρακάτω επιλογή στο xorg.conf στο section του πληκτρολογίου:

Option	  "XkbLayout" "us+el"

Για αλλαγή της γλώσσας θα πρέπει να δηλωθεί επιπλέον ρύθμιση:

Option	  "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"

Η οποία δηλώνει πως η αλλάγη της γλώσσας θα γίνεται με τη χρήση των πλήκτρων Alt και Shift. Σε ενεργοποίηση των ελληνικών, το φωτάκι του scroll θα ανάβει στο πληκτρολόγιο. Το συνολικό section θα πρέπει να μοιάζει με το παρακάτω:

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver   "kbd"
Option   "XkbModel" "pc105"
Option   "XkbLayout" "us+el"
Option   "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
EndSection

Για ενεργοποίηση του scroll wheel του ποντικιού θα χρειαστούν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Option "Buttons" "5"
Option "ZAxisMapping" "4 5"

Κάνοντας το αντίστοιχο section να μοιάζει με το παρακάτω:

Identifier "Mouse1"
Driver    "mouse"
Option   "Buttons" "5"
Option   "ZAxisMapping" "4 5"
Option   "Protocol" "IMPS/2"
Option   "Device" "/dev/mouse"
Advertisement